Skip to content

Organisation

Employees

Administration

Acting Director

Camilla Klitgaard Laursen
camkli@hirschsprung.dk
+45 3544 0952

Curator
Rasmus Kjærboe
raskjr@hirschsprung.dk
+ 45 3544 0947

Press Contact
Cecilie Monggaard Wenstrup
Cecwen@hirschsprung.dk
+45 3544 0944

Research Fellow
Ernst Jonas Bencard
ernben@hirschsprung.dk

Ph.d. student
Signe Havsteen
sh@hirschsprung.dk

Project Leader, Art Historian
Lene Bøgh Rønberg
lenron@hirschsprung.dk
+45 3544 0945

Head of Security and Maintenance
Dan Mølgaard
dam@hirschsprung.dk
+45 3544 0934

Assistent to Head of Security and Maintenance
Morten B. Petersen
mbp@hirschsprung.dk
Tlf: 3544 0946

Account Manager, DPO
Maibritt Letholm
male@hirschsprung.dk
+45 3544 0953

Administrative employee
Ninna Dyhr Møller
nimo@hirschsprung.dk
+ 45 3544 0955

Shop and Customer Services Manager
Sara Alderin
sarald@hirschsprung.dk
+45 3544 0933

Financial controller
Pia Nebelung

Student
Emma Juel Justesen
emmjus@hirschsprung.dk
+45 3542 0336

Student
Julie Rigmor Christensen
JRC@hirschsprung.dk
Tlf: 3542 0336

Security guards office

Museum guides

Stud.mag.
Marianne Bytoft

Stud.mag.
Emma Juel Justesen

Stud.mag.
Anna Margrethe Westergaard

Stud.mag.
Peter Krogh

Stud.mag.
Mia-Marie Katrine Olsen

Stud. mag.
Julie Rigmor Christensen

Stud. mag.
Emil Hector Henriksen

Cand. mag.
Sofie Bové