Organisation

Employees

Administration

Director
Gertrud Oelsner
geroel@hirschsprung.dk

Curator
Camilla Klitgaard Laursen
camkli@hirschsprung.dk
+45 3544 0952

Curator
Rasmus Kjærboe
raskjr@hirschsprung.dk
+ 45 3544 0947

Press Contact
Cecilie Monggaard Wenstrup
Cecwen@hirschsprung.dk
+45 3544 0944

Research Fellow
Ernst Jonas Bencard
ernben@hirschsprung.dk

Ph.d. student
Signe Havsteen
sh@hirschsprung.dk

Project Leader, Art Historian
Lene Bøgh Rønberg
lenron@hirschsprung.dk
+45 3544 0945

Head of Security and Maintenance
Dan Mølgaard
dam@hirschsprung.dk
+45 3544 0934

Account Manager, DPO
Maibritt Letholm
male@hirschsprung.dk
+45 3544 0953

Shop and Customer Services Manager
Sara Alderin
sarald@hirschsprung.dk
+45 3544 0933

Financial controller
Pia Nebelung

Student
Anna Margrethe Westergaard
amw@hirschsprung.dk
+45 3542 0336

Student
Emma Juel Justesen
emmjus@hirschsprung.dk
+45 3542 0336

Security guards office

Museum guides

Stud.mag.
Marianne Bytoft

Stud.mag.
Thea Nørgaard Nielsen

Stud.mag.
Cæcilie Bøje Pedersen

Stud.mag.
Emma Juel Justesen

Stud.mag.
Anna Margrethe Westergaard

Stud. mag.
Helena Steffensen

Stud.mag.
Peter Krogh

Stud.mag.
Mia-Marie Katrine Olsen

Stud. mag.
Julie Rigmor Christensen

Stud. mag.
Babette Honoré

Stud. mag.
Emil Hector Henriksen

Cand. mag.
Sofie Bové